03-9245111
רח' דגניה פינת דרך רבין פתח-תקוה
ראשון-חמישי: 20 - 09 שישי: 14 - 09 שבת: 18 - 07
https://cno.co.il/wp-content/uploads/2021/06/violet_shape_01.png
https://cno.co.il/wp-content/uploads/2021/06/pink_shape_06.png

תקנון חברים

תקנון חברים

תקנון חברים

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

תקנון מנוי במרכז הספורט נווה עוז

עיקרי תקנון חברות למנויים

 1. המנוי מקנה לבעליו כניסה למרכז הספורט בשעות הפעילות הנקבעות ע"י המועדון. יתכנו שינויים בשעות הפעילות במקביל לעונות השנה ובמצבים מיוחדים מרכז הספורט יפרסם עדכונים על השינויים הנ"ל .
 2. תג המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. חובה להציגו בכניסה למרכז הספורט,

תג שיועבר לאחר, יוחרם.

 1. הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הספורט כולו או חלקו בפני החברים, לצורך אחזקה שוטפת, אירועים מיוחדים וכו', בהודעה מוקדמת מראש.
 2. השימוש במגרש הטניס לילדים ונוער עד גיל 18 יהיה עד השעה 18:00 בלבד.
 3. הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי והבנתי את נספח הבריאות המצורף לתקנון והוא מחייב את כל הרשומים במנוי, והנני מתחייב לעדכן על כל שינוי .
 4. הכניסה לסאונות ולג'קוזי מותרת מגיל 18 ויותר ולבעלי בריאות טובה בלבד ועל אחריותם בלבד.
 5. ידוע למנוי והוא מאשר ומסכים כי ביטול המנוי יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'37) התשע"ד – 2014, כמצוין בפרק ביטול המנוי המצ"ב.
 6. ידוע והנני מאשר כי הקפאת מנוי תבוצע על-פי המצוין בפרק הקפאת מנוי המצ"ב.
 7. הובהר לי כי קיימת אפשרות לרכוש מנוי חודשי במסלול חלופי והובא לידיעתי המחיר בגין תקופה זו.
 8. הוראות התקנון ניתנות לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת מרכז הספורט, אשר תדאג להביא לידיעת המנויים את השינויים.
 9. במקרה של אובדן תג כניסה ישלם המנוי 20 ש"ח תמורת הנפקת תג חדש.
 10. הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14 בלבד. בכפוף לחתימת הורה על הצהרת הבריאות.
 11.  ההנהלה לא אחראית לאבידות או גניבות בשטח מרכז הספורט.
 12. בעצם החתימה על תקנון החברות המנוי מקבל עליו את הגדרת האינטרס המשותף של המנוי והנהלת המועדון.

נהלים כלליים

 1. יש לשמור על הניקיון ועל כללי ההתנהגות הנאותה במועדון ומתקניו.
 2. הכניסה למועדון לילדים מתחת לגיל 12 מותרת אך ורק בליווי מבוגר.
 3. ילד מתחת לגיל 6 יהיה באחריות הוריו או מי שהוסמך ע"י הוריו ללוותו למעט היותו בקורס שחייה.(למען הסר ספק גיל המשגיח מעל גיל 14).
 4. "השגחה" קשר עין או קרבה פיזית רציפה המאפשרים הושטת עזרה מיידית (בטווח הושטת יד ).
 5. הכניסה לשטח המרוצף סביב הבריכה ולתוך מימי הבריכה בבגד ים בלבד .
 6. אסורה כניסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח המועדון (למעט כלב נחייה)
 7. הכניסה לשטח הבריכה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה שנקבעו ע"י הנהלת מרכז הספורט. רחצה ללא פיקוח מציל אסורה בהחלט.
 8. הרחצה אסורה לבעלי פצע פתוח או מחלה זיהומית אחרת.
 9. חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
 10. בעלי שיער ארוך גברים ונשים כאחד, חייבים לחבוש כובע ים.
 11. אין להכניס לשטח הבריכה דברי אוכל או שתייה. חל איסור מוחלט להכניס צידניות לשטח מרכז הספורט.
 12. הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורה בהחלט.
 13. חובה להישמע להוראות המציל. המציל רשאי להוציא מהבריכה כל אדם אשר לדעתו הבלעדית אינו מקיים את הוראות הבטיחות על פי חוק.
 14. חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המועדון.
 15. הפרת התקנון, ההוראות והנהלים יכולה להביא להפסקה זמנית או קבועה של חברות המנוי במועדון וזאת ללא החזר דמי המנוי או חלקם, הכל בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת המועדון.

אני ובני משפחתי המצורפים למנוי, מתחייבים לפעול ע"פ התקנון והנהלים, להישמע להוראות הנהלת הבריכה וצוות העובדים ולהוראות המתפרסמות בשילוט בולט  ומעל גבי לוח המודעות.

_________ _________ _______________ ______________
שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות חתימה

פרק ביטול מנוי לתקופה קצובה

ביטול מנוי לתקופה קצובה ייעשה עפ"י חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37) התשע"ד -2014.

 • ביטול מנוי יכנס לתוקפו בתום חודש ימים ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב ע"יהמחזיק במנוי לעמותה.
 • המחזיק במנוי ישלם לעמותה את שני התשלומים הבאים:
 1. את החלק היחסי מהתמורה עבור מלוא התשלום לתקופה הקצובה בעד זכות השימוש בתקופה שמיום תחילת המנוי ועד למועד כניסת הביטול לתוקף.
 2. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי אשר הוצג לצרכן.

בכל מקרה דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים בפסקאות (1)  ו- (2) הבאות:

(1) 25% מהתמורה אם בוטלה העסקה בשליש הראשון של התקופה הקצובה,

20% מהתמורה אם בוטלה העסקה בשליש השני של התקופה הקצובה,

17% מהתמורה אם בוטלה העסקה בשליש האחרון של התקופה הקצובה.

או:

(2) הסכום שהיה על הצרכן לשלם אלמלא  הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה

ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום העסקה.

 

פרק הקפאת מנוי

 1. רכישת מנוי לתקופה קצובה, הינה עסקה המעניקה הטבה הבאה לידי ביטוי במחיר חודשי מוזל, משלימים את כל תקופת המנוי.
 2. הקפאת מנוי מוגדרת כתקופה רצופה, בת חודשיים ימים ומעלה, אשר תאושר מבעוד מועד, היעדרות של מנוי מהפעילות השוטפת במרכז הספורט, וזאת ללא הפסקה או ביטול של התשלומים השוטפים בגין המנוי.
 3. משמעות תקופת ההקפאה הנה כי תבוטל כניסתו של המנוי בשערי המועדון.
 4. בקשה להקפאת מנוי תוגש מבעוד מועד למשרד המרכז. כל בקשה תידון בנפרד ותובא לאישור הוועד. הקפאה בדיעבד לא תאושר .
 5. סיבות אפשריות להקפאת מנוי הנן מחלה, העתקת מקום מגורים או שרות מילואים.
 6. במקרה של מחלה ושירות מילואים, הקפאה תעשה למנוי בודד בלבד (לא לאנשים אחרים בהרכב משפחת המנוי).
 7. בעת החזרה לפעילות, תימשך פעילות המנוי כסדרה, עד לתאריך סיום תקופת המנוי, ז"א המועד בו המנוי מסיים את ההתחייבות כפי שהוגדרה בעת ביצוע המנוי.
 8. בעבור תקופת ההיעדרות אשר אושרה על ידי המרכז מבעוד מועד, יזוכה המנוי בעת חידוש המנוי לתקופה נוספת בערך כספי בשיעור של 70% מעלות של חודש היעדרות מלא.
 9. במקרה של הקפאה בשל שירות מילואים יזוכה המנוי בעת חידוש המנוי במלא עלות חודש היעדרות.
 10. חזרה של מנוי לפני תום תקופת ההקפאה המאושרת, תחשב כהפרת הסכם ההקפאה ותבטל את הסדר ההקפאה שסוכם.

להדפסה לחץ כאן

BENEFITSWhy choose us

Instructors

Each Instructor has a sports certification. Our Instructors will not only train you but inspire you to live a healthy lifestyle.
Strenghten the core

Strenghten the core

Our equipment is top of the line with Stott reformers. Perfect lighting and music to classes include feel right at home.
Our Programs

Our Programs

Our classes include Mat Pilates, Reformer Pilates & Barre. Reformer classes are semi private with 5 per class.

Spine and back

Resume your work, play and life activities as quickly possible. Our equipment is top of the line with Stott reformers.

Nutrition plans

We offer sports rehabilitation and physical therapy services. Resume your work, play and life activities as quickly possible.
Pilates Machines

Pilates Machines

Maecenas iaculis, libero sed facilisis volutpat, libero ex laoreet lorem, imperdiet consequat dolor lacus at mi.

Hours

Monday - Saturday
6:00 - 12:00 / 17:00 - 23:00
Sunday: Closed

Contact

M: +99 40 70 929
E: info@zele.com

Location

234-244 Stockwell Rd, 4th Floor
Brixton, SW9 9SP
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cno.co.il/wp-content/uploads/2021/06/pink_quote_sign.png
MACKENZIE FLANNAGAN

I have never looked forward to a workout class before, but this one I can’t wait to get to. Natasha is great and classes are amazing.

MACKENZIE FLANNAGAN
MACKENZIE FLANNAGAN
Pilates Reformer
ROBERTA MANNAGAN

Outstanding experience. The work environment was hard working, classic equipment, and great people. Would I go back? 100%!

ROBERTA MANNAGAN
ROBERTA MANNAGAN
Personal Workout
JENNA MAXWELL

Best gym in town! Such friendly and helpful staff! And good town programs. They also have a mix of classes! Highly recommend!

JENNA MAXWELL
JENNA MAXWELL
Recreational Fitness

MONTHLY COURSEGroup classes

$90 - 8x per month per person
Vanessa Shaw, professional trainer

Mat classes utilise the body weight for exercises. Pilates mat work is the basis for the entire Pilates weight for mat classes system of exercises.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

HAVE A QUESTIONGet in touch

Info@boldthemes.com

  https://cno.co.il/wp-content/uploads/2021/06/pink_shape_01.png

  Instagram feed

  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image